Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Od dnia 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka").
 3. Dane osobowe zbierane przez Operatora Serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych:
  1. Art. 6 ust. 1 lit. b) i lit c) RODO w celu wykonania umowy lub zrealizowania działań zmierzających do jej zawarcia podjętych na żądanie osoby, których dane dotyczą oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze jako administratorze danych osobowych,
  2. Art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią, która przetwarza dane z upoważnienia Administratora Danych,
  3. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przekazywania informacji o zmianach w funkcjonalności i elementów Serwisu, marketingu bezpośredniego produktów i usług związanych z działalnością Administratora Danych.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt. 6 lit. c może być realizowany przez Operatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej,             telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych urządzeń wywołujących (po uzyskaniu odpowiedniej zgody). 
 6. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią, która przetwarza dane z upoważnienia Operatora to:
  1. Zapewnienie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych;
  2. Marketing bezpośredni własnych produktów i usług;
  3. Przekazywanie danych osobowych pomiędzy Administratorem Danych a podmiotami powiązanymi do wewnętrznych celów administracyjnych;
  4. Zapobieganie oszustwom;
  5. Zabezpieczenie roszczeń Administratora Danych.
 7. Operator Serwisu oświadcza, iż wszystkie osoby przetwarzające w imieniu Operatora dane osobowe wprowadzone za pośrednictwem Serwisu zostały odpowiednio przeszkolone w tym zakresie.

Odbiorcy danych

 1. Zgromadzone dane osobowe dostępne będą dla kontrahentów Administratora, przy wykorzystaniu których Administrator realizuje swoje usługi, dostawców narzędzi, dostawców usług wspierających działania marketingowe oraz działalność Administratora Danych, a także innych odbiorców o ile konieczność przekazania danych wynikać będzie z przepisów prawa.


 Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej w następujących przypadkach:
  1. Jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z jej zawarciem;
  2. W ramach korzystnych przez Administratora rozwiązań technicznych (chmury obliczeniowe, poczta elektroniczna, hosting);
  3. W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika.

 
Okres przechowywania danych osobowych

 1. Przekazane Operatorowi dane osobowe przechowywane będą w następujących terminach:
  1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych Operatora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres związany z rękojmią przysługującą Użytkownikom oraz ewentualnym prawem do zabezpieczenia lub dochodzenia należności przez Operatora od Użytkownika, a także w celu wypełnienia prawnych obowiązków Operatora,
  2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług własnych Administratora zgodnie z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, których dane dotyczą,
  3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody przetwarzane będą do momentu jej odwołania.

 
Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Operatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczy danych osobowych, o których mowa w pkt. 7 lit. b), a także o prawo do przenoszenia danych (np. przekazania ich do innego administratora danych).
 2. Jeżeli Operator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, osoba ich udzielająca ma prawo do cofnięcia takiej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, iż takie cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych
 5. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

Informacja o plikach „cookies”

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.


Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz ustawienia przeglądarki i postępuj zgodnie z podaną instrukcją.