mail: redakcja@horyzonty.info 

redaktor naczelny: piotr.patejuk@horyzonty.info